Kupac ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja kupac nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: info@pandorashop.ba ili na adresu firme:

SF1 Clips d.o.o.

Tešanjska 24a

71 000 Sarajevo, BIH

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povrat novca. Trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku  15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. 

Prije slanja robe potrebno je da se nam se obratite mail-om na info@pandorashop.ba radi instrukcija na koju adresu da pošaljete robu od čije kupovine odustajete. Nakon isteka roka od 15 dana od dana kada je potrošač primio robu istu nema pravo da vrati.


Prilikom povrata robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun zajedno sa popunjenim obrascem za odustanak, koji možete preuzeti ovdje.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati plaćeni iznos novca , a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje o odustanku od potrošača.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pandora prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uslovima, Pandora će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 15 dana od dana prijema takvih proizvoda.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje.
 

Obavještenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani dijelovi i ugnječenje), paket ne bi trebalo da preuzmete. nam se obratite mail-om na info@pandorashop.ba. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, nam se obratite mail-om na info@pandorashop.ba

U slučaju povrata robe Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Prodavcu pismenim putem na e-mail adresu navedenu u ovim uslovima. Prodavac će na osnovu pismene obavjesti preduzeti neohodne radnje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane reklamacije.

Prodavac odgovara za neispravnost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na neispravnost robe Prodavcu.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu neispravnost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba neispravna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahtijeva od Prodavca da se otklone sve neispravnosti bez naknade, na prvom mjestu popravkom ili zamjenom, a zatim da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje neispravnosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahtijeva umanjenje cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba kompletirala specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamjenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je ispravnost robe neznatna.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja neispravnosti.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz uslijed neispravnosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: info@pandorashop.ba

2. Pisanim putema na adresu: SF1 Clips d.o.o., Tešanjska 24a, 71 000 Sarajevo, BIH

3. Trajnom nosaču zvuka

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu, prijedlogom za njegovo rješavanje i rokom u kojem će reklamacija biti riješena, a rješenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da riješi reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Reklamacijski list možete preuzeti ovdje.